Cyfrowe katalogi kartkowe

Cyfrowe katalogi biblioteczne

Zeskanowany katalog kartkowy składa się z dwóch części:

  • Katalog cimeliów - zbiory z tego katalogu są udostępniane na specjalnych warunkach (por. Regulamin Użytkowników BG UMFC, § 19).
  • Katalog alfabetyczny nut

Katalog znajdujący się pod adresem www.katalog-kartkowy.chopin.edu.pl zawiera dane o wszystkich zbiorach nutowych zarejestrowanych w bibliotece do 1 lipca 2014 roku. Po tej dacie wszystkie nabytki katalogowane są wyłącznie w systemie Aleph. W przypadku braku poszukiwanej pozycji w katalogu Aleph, istnieje możliwość przeszukiwania zeskanowanego katalogu kartkowego i zamówienia wybranego egzemplarza przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Katalog jest ułożony w porządku alfabetycznym wg nazwisk kompozytorów. W pierwszym oknie po lewej stronie należy wybrać literę alfabetu, od której rozpoczyna się nazwisko, a następnie zakres literowy, w którym znajduje się dany kompozytor (np. Elgar Edward znajduje się w zakresie Elek-End). W przypadku niektórych zakresów pojawi się możliwość wyboru kolejnej podkategorii (jak np. w zakresie Bacewicz). Wówczas należy kliknąć tytuł wybranej podkategorii i przeglądać katalog w celu znalezienia karty z opisem poszukiwanego utworu.

 


Cyfrowe katalogi fonoteczne

Od wrze­śnia 2014 r. zbiory są kata­lo­go­wane wyłącz­nie w sys­te­mie biblio­tecz­nym ALEPH. Katalog Aleph nie jest jeszcze kompletny, także w przypadku, gdy interesująca pozycja nie została w nim znaleziona, należy skorzystać z cyfrowych katalogów kartkowych i wysłać e-mail z zamówieniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

 

Aby korzy­stać z kata­logu płyt CD, należy pobrać na dysk twardy fol­der Płyty CD UMFC, a następ­nie go rozpakować.

Kartkowy kata­log płyt CD posiada dwie wersje:

  1. Wersja pierw­sza, to 27 pli­ków PDF, z któ­rych każdy odpo­wiada jed­nej lite­rze alfa­betu łaciń­skiego. Użyteczna jest przy prze­glą­da­niu twór­czo­ści poje­dyn­czych kom­po­zy­to­rów.
  2. Wersja druga, to jeden bar­dzo obszerny plik PDF. Sprawdza się przy wyszu­ki­wa­niu w całym kata­logu nazwisk wyko­naw­ców czy nazw form muzycznych.

Katalog uło­żony jest w porządku alfa­be­tycz­nym według nazwisk kom­po­zy­to­rów. W przy­padku nazwisk rosyj­sko­ję­zycz­nych zasto­so­wano formy zwy­cza­jowo przy­jęte w języku pol­skim, np. Czajkowski zamiast Tchaikovsky. Nawigacja uła­twiona jest za pomocą paska zakła­dek (book­marks – pasek po lewej stro­nie czyt­nika). Najbardziej popu­larni kom­po­zy­to­rzy mają wła­sne zakładki, w nie­któ­rych przy­pad­kach w obrę­bie twór­czo­ści jed­nego kom­po­zy­tora dodat­kowo zasto­so­wano podział dzieł według form muzycz­nych.

Do wyszu­ki­wa­nia w obu wer­sjach kata­logu służy narzę­dzie uru­cha­miane skró­tem CTRL+F. Wpisujemy wów­czas żądaną frazę w takiej for­mie, w jakiej może poja­wić się w kata­logu kartkowym.

Przykład:

Wpisanie frazy kon­certy bran­den­bur­skie + ENTER skie­ruje nas do pierw­szej fiszki, zawie­ra­ją­cej to wyra­że­nie. Aby prze­sko­czyć do następ­nego wyniku, należy posłu­żyć się ponow­nie kla­wi­szem ENTER. Natomiast wpi­sa­nie wyra­że­nia Bach kon­certy bran­den­bur­skie nie przy­nie­sie żad­nych rezul­ta­tów, ponie­waż taka fraza nie poja­wia się w katalogu.

Analogicznie należy korzy­stać z pozo­sta­łych kata­lo­gów: Płyt DVD, Dokumentacji i Płyt analogowych.

Katalogi kart­kowe zostały zamknięte we wrze­śniu 2014 r. Od tego momentu zbiory są kata­lo­go­wane wyłącz­nie w sys­te­mie biblio­tecz­nym ALEPH.

 Życzymy owoc­nych poszukiwań!

Godziny otwarcia

Czytelnia:  
poniedziałek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Wypożyczalnia:  
poniedziałek: 9:30 - 17:00
wtorek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Fonoteka:  
poniedziałek, środa, czwartek: 9:30 – 15:30
   
wtorek, piątek: 9:30 - 15:30
  16:00 - 18:30